David Messias

David, Isais son från Betlehem är huvudpersonen i den hebreiska Bibeln.

Medan Mose talade med Gud ”ansikte mot ansikte” (2 Mos 33:11; 5 Mos 5:4), var David Guds son (Ps 89:27-28), en relation som aldrig förärades Torahns store givare [Mose]. Århundraden senare, när Israels profeter blickade in i framtiden, såg de inte en andra Mose utan en andra David.

I Bibeln – särskilt i Samuelsböckerna, Jesaja och psalmerna – finner vi en konstellation av ideal, principer och förhoppningar, som omger kung David. Efter hans död varade Davids Hus ytterligare nästan fyra decennier (961 – 587f.v.t.). Men även långt efter dess kollaps fortsatte sammanställningen i ”David-teologin” att ge profetisk vägledning och formade Israels identitet och hopp – gott och väl in i första århundradet (vt.).

I nedanstående texter är ”David” både Isais ursprunglige son såväl som Davids många sonsöner, som regerade i Jerusalem i hans ställe. Några texter reflekterar de idealistiska och framtidsorienterade synsätten hos senare generationer.

Lägg märke till hur denna teologi passar in i begreppet ”Två Herrar” i Bibeln. Följande 14 påpekanden i David-teologin har i första hand tagits från:

   * John H. Eaton, Kingship and the Psalms (2d ed., Sheffield, UK: JSOT Press, 1986), kap. 4

   P.K. McCarter, 2 Samuel (Anchor Bible 9; Garden City, NY: Doubleday, 1984), 190-231


1) David är Guds son

2 Sam 7:14

“Jag skall vara hans fader och han skall vara min son.”

Psalm 2:7, 12

”Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ’Du är min Son, Jag har idag fött dig.’”

”Ge Sonen hyllningskyss så att han ej blir vred …” (v. 12: ”Hebreiska meningen osäker”)

Psalm 22:10-11

”Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud.”

Psalm 89:27-28

”Han skall ropa till mig: ’Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa!’ Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden.”

2) David sitter på Guds högra sida, i skuggan av Guds vingar

Psalm 57:2b

”… under dina vingars skugga tar jag min tillflykt…”

Psalm 80:18

”Håll din hand över mannen (hebr ”ish”) vid din högra sida, över den människoson (hebr ”ben adam”) som du har fostrat åt dig.”

Psalm 91:1, 4

”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga …”

”Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt.”

Psalm 110:1-2

”HERREN sade till min Herre: ’Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.’ Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.”

3) David sitter på tronen i Guds Rike

1 Krön 28:5

”Bland alla mina söner – för HERREN har gett mig många söner – utvalde han min son Salomo till att sitta på HERRENS kungatron och regera över Israel.”

1 Krön 29:23

”Så satt Salomo på HERRENS tron som kung efter sin fader David, och han blev framgångsrik.”

Hosea 3:5

”Sedan skall Israels barn vända om och söka HERREN, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka HERREN och hans godhet i kommande dagar.”

4) David prisas tillsammans med Gud

1 Krön 29:20

”Därefter sade David till hela församlingen: ’Lova HERREN, er Gud.’ Då lovade hela församlingen HERREN, sina fäders Gud, och de bugade sig och föll ner för HERREN och för kungen.”

5) David är ”Gud” (som hans representative härskare på jorden)

Psalm 45:7

”Gud, din tron står i evigheters evighet, ditt rikes spira är rättens spira. ”

6)  Davids kungliga härlighet reflekterar Guds härlighet

Psalm 72:17-19

”Må hans namn förbli för evigt, så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom skall man välsigna sig, alla hednafolk skall prisa honom salig. Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud … Hela jorden vare full av hans ära!”

Psalm 89:36-37

”En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen, som månen skall den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn.

7) David är Guds Smorde eller Messias

1 Sam 16:13

”Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver.”

2 Sam 23:1

”Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvliga sångare:”

Psalm 89:21-22

”Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand skall uppehålla honom, min arm skall styrka honom.”

8) David är Guds tjänare - herde

2 Sam 5:2

”Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara furste över Israel.”

Psalm 78:70-71

”Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårhjordens fållor … och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, för Israel, sin arvedel.”

Psalm 89:21

”Jag har funnit min tjänare David …”

Psalm 132:10

”För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde.”

9) David är som Guds ängel (fysisk närvaro på jorden)

1 Sam 29:9

”Akish svarade David: ’Jag vet, du är lika god i mina ögon som en Guds ängel.’”

2 Sam 14:17, 20

”Din tjänarinna tänkte: Min herre konungens ord skall ge mig ro, för min herre konungen är lik Guds ängel, han hör både gott och ont. Må nu HERREN, din Gud, vara med dig.”

”Men min herre är lik Guds ängel i vishet och vet allt som sker på jorden.”

2 Sam 19:27

”Min herre konungen är dock som Guds ängel …”

Sakarja 12:8

”På den dagen skall HERREN beskydda Jerusalems invånare. På den dagen skall den svagaste bland dem vara som Gud, såsom HERRENS ängel framför dem.”

10) David är präst (inte av Levi stam utan av Melkisedeks)

2 Sam 6:12-18

”Då gick David och förde Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel … Själv dansade David med all kraft inför HERRENS ansikte, och David var iklädd en linne-efod … När de hade fört in HERRENS ark och ställt den på dess plats mitt i det tält som David hade slagit upp åt den, offrade David brännoffer och gemenskapsoffer inför HERRENS ansikte. Och när David hade offrat brännoffret och gemenskapsoffret, välsignade han folket i HERREN Sebaots namn.”

1 Mos 14:17-19

”När Abram hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och de kungar som var med honom, gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram …”

Psalm 110:1, 4

”HERREN sade till min Herre: ’Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.’”

”HERREN har svurit och skall inte ångra sig: ’Du är präst för evigt, på samma sätt som Melki-Sedek.’”

11) David är profet (genom vilken Guds Ande talar)

2 Sam 23:2

”HERRENS Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga.” 

Jesaja 61:1-2

”Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande …”

12) David regerar nationen genom Torahn (Guds undervisning)

5 Mos 17:14, 15, 18-19

”När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig ... så skall du till kung över dig sätta den som HERREN, din Gud, utväljer … När han sitter på sin kungatron, skall han låta göra åt sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta HERREN, sin Gud, och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem.”

Psalm 18:23

”Alla hans domslut hade jag för ögonen, hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig.”

Psalm 40:9

”Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta.”

Psalm 72:1-2

”Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen! Han skall döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa.”

13) David skall regera över hela jorden

Psalm 2:8

”Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.”

Psalm 72:8

”Han skall härska från hav till hav och från floden intill jordens ändar.”

Psalm 89:28

”Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden.”

Jesaja 11:10

”Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig.”

Daniel 7:13-14

”I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom.”

14) Davids tron (välde) skall vara i evighet

2 Sam 7:12, 14, 15-16

”När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme … Jag skall vara hans fader … Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul … Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid.”

Psalm 72:17a

”Må hans namn förbli för evigt, så länge solen skiner må hans namn leva vidare.”

Psalm 89:29-30, 37

”Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt, mitt förbund med honom skall stå fast. Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar.”

”Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen, som månen skall den bestå för evigt.”

Psalm 132:12

”Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag skall lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid.

(Översatt från engelska av Birgitta Hällström)