Grunden

Starka byggnader behöver stark grundläggning

Av Boas Michael

Varje fysisk byggnad som byggs behöver rätt sorts grund för att stå stadigt. Ett hus som är byggt på sand kommer inte att bestå. När det handlar om tron, så gäller samma sak. En tro som är byggd på felaktig grund kommer inte att bestå provet i tidens längd.

De hebreiska Skrifterna, grunden för vår Bibel idag, innehåller tre delar av skrifter som kallas Torá, Profeterna och Skrifterna. Torá består av de fem Moseböckerna. Profeterna innehåller profeternas skrifter plus Samuelsböckerna och Kungaböckerna. Skrifterna består av de poetiska böckerna som Psalmerna och Ordspråksboken, dessutom en del mindre böcker som Rut och Esra. Vår Messias, Jeshua av Nasaret, refererar efter sin uppståndelse till denna trefaldiga uppdelning av Bibeln. (1)

Den andra delen av vår Bibel kallas vanligtvis Nya testamentet, men ett bättre namn är de Apostoliska skrifterna. Denna samling av skrifter är också komponerad av tre unikt kategoriserade delar: Evangelier, Breven och Uppenbarelseboken. Både de Hebreiska och de Apostoliska skrifterna behövs för att forma hela den byggnad som utgör Guds skrivna ord till oss. Ingen av dessa böcker är överflödig, var och en har en viktig funktion och syfte.

Att börja bygga från andra våningen

Vi har blivit lärda att tillbringa vår tid med att studera Paulus brev, Evangelierna och Uppenbarelseboken. De flesta troende läser lite i Psalmerna och ibland i Profeterna, och lite flyktigt har de lärt sig en del i Torá genom söndagsskolsberättelserna. Den effekt detta har på oss, en generation av "Nya testamentets bibeltroende", är att vi byggt vår förståelse av vad Guds Ord är genom att börja läsa i mitten av boken. Har du någon gång funderat över varför vi inte börjar läsa från början, som vi gör med alla andra böcker? 

Denna fragmentariska typ av läsning har lett till den felaktiga och länge omhuldade läran att Paulus undervisar mot Torá. Mina vänner, dessa tankar är inte bara "fragmentariska" de är både bakvända och upp-och-nedvända. Den som bygger sin tro på sådana principer liknar en som försöker bygga den andra våningen på huset innan han har lagt grunden.

Guds uppenbarelse till mänskligheten ges i sekvenser. De lärda kallar detta "progressiv uppenbarelse". Konsekvent så ges den skrivna uppenbarelsen som sekvenser eller avdelningar som bygger på varandra. Därför, om vi vill få tag på en hel och fullständig förståelse av vårt trossystem utifrån Guds Ord, så behöver vi en klar förståelse av grunden.

I Galaterbrevet skriver Paulus att ett senare förbund kan inte upphäva ett tidigare förbund. (2) På samma sätt kan inte heller Skrift upphäva Skrift. Om det vore så skulle det inte vara helig Skrift över huvud taget. Eller ännu mer skrämmande, det skulle betyda att Gud har bytt till en ny "ritning" halvvägs under byggnadsprocessen. Det skulle göra honom opålitlig och felbar.

Du behöver inte vara orolig för att Gud plötsligt börjar bygga efter någon ny ritning. Torá har alltid varit grunden för Guds Ord, de Hebreiska Skrifterna, och eftersom det är Guds Ord så utgör det också grunden till den "andra våningen" av Guds Ord, de Apostoliska skrifterna.

Skrifternas verkliga grund

Torá måste vara grunden eftersom det är den första uppenbarelsen från Gud. När Gud talade ut Torá genom Mose, var det Guds "introduktion", hans beskrivning av sig själv som gavs till Israel och till hela världen. Genom berättelserna och lagarna som finns i Torá kan vi lära känna vem Gud är, hur han har skapat världen, varför han valde sitt folk, hur Han befriade dem genom Messias och vad han förväntar från dem när de går in i en relation med Honom.   

Torá kommer alltså först. Efterföljande uppenbarelser, profetior och undervisning prövades mot Torá för att få auktoritet och äkthetsstämpel. Varje profet som frambar en profetia som inte stämde med Torá betraktades som en falsk profet. (3) En falsk profets skrifter skulle inte ha uppmärksammats som helig skrift.

Profetböckerna står på Torás auktoritet och vittnar om dess fortgående betydelse. Det återkommande budskapet som Israels profeter frambar var en kallelse till omvändelse och att återvända till förbundets normer som uttrycks i Torá. "Omvänd er  ni har brutit mot Torá", sade profeterna. Profeterna såg också framåt mot Guds rike på jorden, då Guds Torá skall bli universiellt åtlydd. (4)

Precis som Profeterna så är också Skrifterna uppbyggda på Torás grund. Ordspråksboken förmanar oss ständigt att vända oss till Torá. (5) Psalmerna prisar Guds Torá och uppmanar oss enträget att hålla Hans lagar. Esras bok berättar hur nationen blev upprättad till Torá. Det som var sant när det gällde Profeterna gäller också för Skrifterna - varje israelitisk undervisning som motsäger Torá skulle inte betraktats som helig Skrift. Överensstämmelsen med Torá är "lackmus-testet" på skriftäkthet.

De Apostoliska skrifterna är också byggda på denna grund. Genom alla Evangelierna, förkunnar Jeshua ett budskap om omvändelse. (7) Han kallar Sitt folk tillbaka till de enkla sanningarna i Torá och erbjuder Hans liv som betalning för synderna mot Torá. För att styrka sin undervisning nämner Han kontinuerligt citat från de Hebreiska Skrifterna och i synnerhet refererar Han som bevis texter från Torá. (9) Han förbjöd sina lärjungar att ens föreställa sig att Han skulle avskaffa Torá och uppmuntrade dem att hålla även de minsta av buden. (10)

Breven är en utvidgning av Jeshuas undervisning genom Paulus och de vilar också på Torás grund. Genom de Apostoliska Skrifterna finns återkommande citat av Torá. Paulus talar kontinuerligt om Torá, återger delar av de Hebreiska Skrifterna för att styrka sitt uppdrag för evangeliet. Hans auktoritetskälla för Jeshuas evangelium är Torá.   

Även Uppenbarelseboken är Torábaserad. Den innehåller hundratals anspelningar till Torá och nämner om troende som triumferar som "de som lyder Guds bud och har Jeshuas vittnesbörd". (11) Många av oss har varken läst eller förstått dessa ord. Skriften säger helt klart att de som består i ändens tid är de troende som både håller sig till Jeshuas vittnesbörd OCH lyder Guds bud.

De första sakerna först

Jeshua nämner och citerar Torá för att skapa tyngd åt sina argument och för att bevisa sin identitet. Paulus gör detsamma, han använder också Torá för att styrka sina argument och bevisa Jeshuas identitet. Skulle det inte vara komplett ologiskt att tro att Jeshua eller Paulus förnekade Torás auktoritet? Kom ihåg - enligt Guds egna kriterier - varje profet som motsäger Guds Torá är en falsk profet.  

Därför, om vi tror att vi funnit en passage i de Apostoliska Skrifterna som ser ut som om de motsäger de Hebreiska Skrifterna, då har vi missförstått denna text. Med detta menar jag inte att Torá bör ses som viktigare än Evangelierna eller Breven. Jag menar att Torá måste klart förstås och ges samma vikt och auktoritet som Jeshua, Paulus och de andra Skrifterna ger den.  

Notera också att de Apostoliska Skrifterna skrevs i huvudsak av och till hebreiska människor vars liv, utbildning, familjer och kultur var helt "neddoppad" i Torá. Uppenbarligen har all biblisk skrift som skrivits efter det att Torá skrevs tagit för givet att läsarna varit väl förtrogna med Torá och att de måste tolkas i ljuset av detta faktum. 

Profeterna, Skrifterna, Evangelierna och Breven baserar alla sin auktoritet på Moseböckerna. Om vi skulle ta bort Torá från dem skulle de alla kollappsa och vi skulle ha kvar en hopplös röra av förvirrade skrifter som verkligen skulle se ut att motsäga varandra. 

Detta förklarar för oss varför så många finner Bibeln svår att förstå. Det är som om vi började läsa en novell nånstans i mitten av den. Vi skulle inte veta vilka personerna är. Vi skulle inte förstå handlingen eller poängen. Vi skulle vara tvungna att skapa en egen röd tråd och göra en massa förmodanden som författaren aldrig avsett. Det skapar mer förståelse att börja läsa en bok från början. 

På samma sätt, om vi bygger vår förståelse av Guds Ord på Evangelierna och Breven så kommer vi att lära oss om Messias, men vi kan inte fullt ut fatta vem Han är eller vad det hela handlar om. Vi förmodar att vi känner Israels Gud, men vi ignorerar uppenbarligen och förnekar den mesta undervisningen om Honom och om Israel. När vi läser Evangelierna och Breven är det som om vi lyssnar till samtal om lagar och undervisning som vi aldig hört talas om. Vi må tala om synd och förlåtelse, men vi har ofta inte en klar, biblisk definition vad synd är. 

All Skrift är "Guds-utandad" och lika sann och relevant, så låt oss få det första först. Om vi börjar från början i boken kommer vi att förstå både mitten och slutet. Bara efter det att vi lagt grunden till ett hus kan vi fortsätta med resten av byggnaden. När huset vilar på en stabil grund är det omöjligt att få det att skaka. Tav!

övers. SÅ Gerdvall

Noter
1  Luk 24:44-45
2  Gal 3:15-17
3  5 Mos 13 & 18
4  Jes 2:3, Jer 31:33-34, Hes 36:26-27
5  Ordspr 28:4 o 9, 29:18
6  Ps 19:7-11, Ps 119
7  Matt 4:17
8  Matt 5:17, Mark 7:8, 9 o 13
9  Matt 12:5
10  Matt 5:17-19
11  Upp 12:17, 14:12

 FFOZ - First fruit of Zion, har givit tillstånd åt Messianska Föreningen Shalom att översätta detta material från originalspråket till svenska. Vi är mycket välsignade och glada över att detta budskap förs vidare till flera länder, kulturer och språk. Vi tackar Messianska Föreningen Shalom för att ta tid och resurser till att översätta detta budskap till svenska. Innehållet i detta material är inte granskat av de ursprungliga författarna eller FFOZ. Om det finns frågor angående kontinuitet eller innehållet i förhållande till originalet var god kontakta FFOZ på   e-post adress info@ffoz.org