"Kristen" - ett ord med förändrat innehåll

För min inre syn har jag ibland sett ord som ihåliga, att de är som små behållare med ett innehåll. Det ursprungliga innehållet kan emellertid trängas ut genom att nytt innehåll pressas in i ordet. Ordens innehåll är också utsatta för "tidens tand", som kan vara förändrade kulturella eller religiösa förhållanden, det gör att innehållet i ord kan förändras.

Om vi går till bibeltexter, som är intressant i detta sammanhang, så är det av avgörande betydelse att räkna med detta fenomen, att ord kan ha fått en ny betydelse mot vad de hade när texten skrevs. För att till fullo förstå de ord eller begrepp som vi finner i Bibeln måste de förstås med samma innehåll som då de skrevs. I annat fall får texten en annan mening än den som författaren avsåg.

Om den text man läser är översatt från ett annat språk kan det adderas ytterligare en orsak till att missförstånd uppstår. Det är inte alltid som man kan finna ett översättningsord som helt träffar det ord man vill översätta. Därför kan det vara bra att ha tillgång till flera olika bibelöversättningar som kan komplettera varandra.

Betydelsen av ordet "kristen" har förändrats

Ett ord som varit utsatt för denna förändringsprocess är ordet "kristen".
Ordet förekommer tre gånger i Kungliga Koden (NT) och i grekiskan står det "christianos". 1981 års översättning har lyckats få in detta ord på tio ställen, men det handlar om tillägg eller tolkningar när det i texten står "i Kristus".
Vi läser i Apg 26:28:

"Agrippa svarade Paulus: Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen".

Hur förstår man ordet "kristen" här? Det beror helt på vem man frågar. För en katolik blir förståelsen något annorlunda än för en pingstvän. De flesta som läser detta uppfattar det enligt dagens betydelse: en som lever ett kristet liv i enlighet med kyrkans lära och följer kyrkoåret och kristen tradition som grundar sig på de kyrkomöten som hölls flera århundraden efter Messias födelse. För katoliken innebär det också tillbedjan av Mirjam (Maria) och helgonen plus alla obibliska dogmer som fastställt av de olika påvarna. I allmänhet förstås ordet "kristen" som en som omfattar en religion som har brutit med judendom och tillber Jesus som religionstiftaren av en ny religion, kristendomen. Var det kristen (som vi uppfattar ordet idag) som Paulus försökte "övertala" Agrippa att bli?

Ordet "kristen" (en lärjunge till Kristus) måste här ses som ett översättningsord med en hebreisk bakgrund. När Agrippa använder detta ord har det samma betydelse som om han sagt "messiansk". Vid denna tid fanns inget kristet med den förståelse som detta ord har idag. Vad var det då Paulus försökte övertala Agrippa att bli?

Om man skulle göra en parafras och åter fylla ordet "kristen" med sitt originalinnehåll skulle det kunna låta så här: "Du går fort fram i ditt försök att övertala mig till att tro att den judiske rabbinen Jeshua är den smorde prästen och kungen, den som de judiska skrifterna utlovat, och därmed omvända mig och lämna mina romerska hedniska avgudar och låta doppa ned mig i vatten som ett synligt uttryck för att följa denne judiske Rabbi och bli undervisad med samma undervisning som denne Rabbi gav till sina judiska efterföljare och ansluta mig till den grupp judar och före detta hedningar inom judendomen som kallas "vägen" eller "Nasaréerna" och därmed börja lära mig följa Torá genom att helga sabbaten och de övriga biblisk/judiska högtiderna och äta biblisk mat."

Ja, men jag uppfattar det inte så när jag läser texten, kanske du säger, det här verkar alldeles för främmande och judiskt för att kallas kristet! Det beror helt visst på att innehållet i ordet "kristen" blivit delvis utbytt under de århundraden som gått sedan texten skrevs.

Vad går vi då miste om när vi har fyllt detta ord med nytt innehåll?

Det betyder naturligtvis inte att de som kallar sig kristna idag inte kan ha del i frälsningen genom Jeshua. Frälsningen förmedlas genom tro och förtröstan på det som Jeshua Messias gjort, men det finns andra områden som påverkas och som gör att vi inte förstår det Herren vill med våra liv. Ersättningsteologin hålls vid liv genom att innehållet i ordet "kristen" bytts ut. Man förstår inte att den hedning som kommer till tro blir delaktig av förbunden med Israel och blir en del av detta gudsfolk. Man blir befäst i tron att Herren har ett folk som är skilt från det gamla och enda Israel som finns. Man kan uppfatta det som att Jeshua och hans lärjungar också var kristna att de firade söndagen istället för sabbaten, att de tog avstånd från det som var judiskt.
Nu var de ju "kristna" och skulle leva som sådana. Den kristna teologin, som i huvudsak skapades av kyrkofäderna, och uppfattningarna när det gäller hur man lever som kristen läses omedvetet in i texterna så att man inte ser det som texterna egentligen förmedlar. Bibliska begrepp måste alltså ha sitt ursprungliga innehåll intakt annars går vi miste om det som texterna vill förmedla.

Stig Åke Gerdvall
ordf. MFS