Messianska Föreningen Shaloms kommentar till Nils-Eije Stävares artikel "Skiljevägen" publicerad i tidningen Petrus den 7 september 2001.

Med full respekt för teolog Nils-Eije Stävares [NES] personliga tro på, och erfarenhet av, den uppståndne Messias skulle vi här vilja kommentera en del vanföreställningar som ligger till grund för hans, enligt vår mening, obibliska slutsatser.

Första vanföreställningen: Jesus var kristen.

 Jeshua (Jesus) varken var eller blev kristen. Han föddes jude, omskars på åttonde dagen. Han bar judiska kläder. Han åt judisk mat. Firade alltid sabbat. Gick alltid till synagogan på sabbaten. Han talade flytande hebreiska och kunde Moseböckerna utantill. Han var mycket kunnig i judisk teologi och talade i judiska liknelser. Han firade alla de judiska högtiderna. Han följde Toráns alla bud som gällde Honom och lärde ut hur man skall leva efter Tora på ett rätt sätt. Han är Guds levande Tora kommen i köttet. Han föddes under en judisk högtid, red in i Jerusalem på en åsna under en judisk högtid, dog under en judisk högtid, uppstod under en judisk högtid, blev invigd till sin himmelska översteprästtjänst och utgöt Anden på jorden under en judisk högtid. Han dog som jude, uppstod som jude och kommer tillbaka till Jerusalem som Lejonet av Juda under en judisk högtid. Och under tusenårsriket kommer den messianska judendomen att vara den enda tillåtna världsreligionen.

Andra vanföreställningen: Kristus skapade en ny religion.

NES skrev: "Kristendomens grundare ­ Kristus" och "Kristendomen är inte en  utveckling av något tidigare, den är en Guds radikala nyskapelse."

Jeshua kom inte för att starta en ny religion. Då hade han varit en falsk Messias. Torán säger klart och tydligt att dess lagar är för evigt gällande. Det står skrivet: "Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån." [5 Mos. 12:32b].

Den judiska teologin lär att den person som, genom att göra under och tecken, hävdar att den Evige har sänt honom till att lägga till eller ta ifrån något bud, eller att ge ett enda bud en annan tolkning än den som gavs genom Mose, eller den som säger att de bud som Israel har fått inte är för alltid och för alla släkten utan tillfälliga, är en falsk profet. "Gud inte  är en människa så att Han skulle ljuga", (4 Mos. 23:19a).

Om nu NES stöder och propagerar den katolska teologi som hävdar att Kristus grundat en ny religion och att Gud skapat något som står i motsättning till det Han tidigare gjort, blir resultatet att en jude som tror på Bibeln inte kan tro att "Kristus" är den utlovade Israels Messias. En bibeltrogen jude kan inte acceptera att Gud skapat en ny religion. Israels Gud kan inte ändra sig. Han är för evigt trogen sitt Ord och sina löften. Vem vågar sätta sin tillit på en Gud som ändrar sig? Resultatet av en sådan teologi blir förödande inte bara för juden utan också för icke-juden.

Den teologi som NES för fram hindrar judar från att kunna ta emot frälsningen genom den Messias som kom för att frälsa SITT folk från deras synder, (Matt. 1:21).

I Matteus 5:17-19 proklamerar Jeshua väldigt klart att Han inte kom för att bryta mot det som gavs genom Mose och Profeterna, det som kallas för "Gamla Testamentet". Tvärt om, Han kom för att "uppfylla", vilket, enligt judisk lära innebär att ge den rätta förklaringen och tillämpningen. Detta kan inte ha ändrats i och med Jeshuas död och uppståndelse. Varför skulle Han i så fall ha undervisat sina lärjungar under tre år och sex månader något som sedan skulle vara lönlöst? Nej tvärt om, efter uppståndelsen uppmanar han sina lärjungar att gå ut i hela världen och undervisa alla folk så att de kunde hålla allt vad Han hade befallt dem under dessa tre och ett halvt år, baserat på Mose lag. Det Messias kom med var inget nytt i väsen, utan en förnyelse och förstärkning av något som redan fanns, som Gud instiftat. Kärleksbudet är inget nytt. Det är baserat på Mose lag. Det "nya" bud som Jeshua gav sina lärjungar var inte något nytt. Att älska sin nästa som sig själv gavs genom Mose. Det nya var att vi skall älska som Han har älskat oss, (Joh. 13:34). Detta innebär inte en förändring av budet om att älska, utan en rätt tillämpning av detta eviga bud. "Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag  skriver till er utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet [Torá] som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver  till er." [1 Joh. 2:7-8a]. Toráns bud är evigt nya.

Tredje vanföreställningen: Enbart den judendom som bildades i Javne är judendom.

Mose, Samuel, David, Jesaja, Jeremia och Malaki var inte kristna, de praktiserade den bibliska judendomen. Varför skall man sätta likhetstecken mellan den rena bibliska gudsdyrkan som vi kallar biblisk judendom, och den förvända judendom som ett antal ledare praktiserade inom den pluralistiska judendomen som fanns på Jeshuas tid?

Var det inte judendom som prästen Sakarias, Johannes döparens far, praktiserade? Det står om honom och hans fru Elisabet att de båda var rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter, (Lukas 1:5-6). Hur blev de rättfärdiga inför Gud? Genom kristendomen? Nej, det var genom en rätt förståelse av den bibliska judendomen som undervisar att vägen till rättfärdighet går genom tro. "Den rättfärdige skall leva av tro" är ett budskap inom den bibliska judendomen, skrivet i "GT". Abraham blev rättfärdig genom tro och det är grunden för den bibliska judendomen. Att man sedan förvänt den bibliska judendomen och försökt skapa en frälsningsväg genom gärningslära är mycket beklagligt. Det är en förvanskad judendom som kommit in på ett sidospår. Abel, Noa, Abraham, Mose, Samuel, David, Daniel och Johannes döparen fann alla nåd och blev frälsta genom tron på Honom som skulle komma och med sitt blodiga offer försona alla människor med den ende Guden, Israels evige och oföränderlige Gud.

Vilken religion praktiserade Josef och Mirjam, Jeshuas föräldrar? Var Johannes döparen kristen? Proklamerade han vägen till en ny religion och avfall från Mose? Var Paulus kristen? Predikade han avfall från Mose eller de judiska traditionerna? Vad säger Apostlagärningarna om det? Se. Apg.  9:22; 16:20-21; 17:1-3; 18:28; 21:17-26; 22:3a; 23:6; 26:22-23; 28:17, 23.

Är judendom enbart det som bildades i Javne efter templets förstörelse? Det har tidigare funnits, och finns fortfarande, olika riktningar inom judendomen. Under Jeshuas tid fanns det drygt 20 olika judiska riktningar. Messias kom in i ett virrvarr av olika åsikter för att vara den rätta vägen, den väg som Abel, Enok, Noa, Abraham, Mose, profeterna och alla de andra troende judarna vandrade på.

Runt Messias uppstod så en ny rörelse inom judendomen som kallades "Vägen". Men trots att den motarbetades av vissa ledare inom andra judiska grupperingar, blev den aldrig betraktad som en icke-judisk rörelse. Det var i stort sett bara två judiska riktningar som överlevde templets, och senare nationen Israels, förstörelse, den fariseiska judendomen och den messianska judendomen, som identifierade sig som "nasaréer".

Den fariseiska judendomen etablerade sig i staden Javne efter templets förstörelse år 70. Där grundade man en ny form av judendom som nu var utan tempel och som förnekade att Jeshua är Israels utlovade Messias. Där etablerades en något förändrad fariseisk riktning inom judendomen, som har levt kvar sedan dess.

Teolog NES skrev: "Judendomen har ingen uppstånden Kristus i sin teologi.  Och är det exklusiva påståendet om Kristus som enda frälsningsväg sant, blir slutsatsen att judendomen saknar framkomlig frälsningsväg."

Här används ordet "judendom" om enbart en smal gren av den judiska tron som inte fanns representerad av den stora folkmassan under Jeshuas tid, en omdanad judendom med rabbi Akiva som förgrundsgestalt. R. Akiva var en mycket aktiv förföljare av Jeshua-troende judar.

Judendomen är många hundra år äldre än den typ av judendom som formades i Javne. Och det hade tidigare, inom viss judisk teologi, funnits en klar uppfattning om Messias kommande lidande för att försona Israels och världens synd.

Den andra stora grenen av judendom som överlevde nationen Israels förstörelse var den messianska judendom som såg Jeshuas ankomst som uppfyllelsen av de messianska förhoppningar som man haft. Den är alltså en förlängning av den bibliska judendomen. Dess efterföljare såg inte Messias' ankomst som ett brott i det som varit, utan uppfyllelsen av det man väntade på. Den innebar en förnyelse av förbundet som givits till fäderna, (se Lukas 1:67-79). Den kände moderne historikern Justo L. González uttrycker det så här: "De första kristna såg sig inte som efterföljare av en ny religion. Under hela sitt liv hade de varit judar och de var det fortfarande. Detta är sant när det gäller Petrus, de tolv, de sju och Paulus. Deras tro bestod inte i att förneka judendomen, utan tvärt om, av övertygelsen om att den messianska tidsåldern slutligen hade kommit. Paulus sa, efter att ha upplevt förföljelser, att detta var på grund av "Israels hopp." (Apg. 28:20). De första kristna förkastade inte judendomen, utan de var övertygade om att deras tro var fullbordandet av en lång tids väntan på sin Messias. (The  story of Christianity, sid. 20. Vol. 1, Harper & Row, S.Francisco, 1984)

Teolog NES erkänner enbart den judendom som förnekar Jeshua som Messias och hävdar att man måste respektera dess särarter. Skall man respektera även de särarter som har fört judar till evig förtappelse eftersom de blivit berövade den bibliska judendomens viktigaste budskap, försoningen genom Jeshua Messias' död och uppståndelse?

Fjärde vanföreställningen: Toran kan inte bevisa Messias' uppståndelse.

 NES skrev: "När tron på uppståndelsen ska slå rot hos lärjungakretsen, står  Jesus inte där med en Torá-rulle under armen, men väl med sin korsmärkta  uppståndelsekropp."

En uppstånden kropp är inte ett tillräckligt bevis för att Jeshua är Messias. Det är när denna uppståndelse kopplas samman med de messianska profetiorna inklusive offren i Torán som hans död och uppståndelse får en verklig betydelse. När Messias Jeshua hade uppstått var Han mycket noga med att gå igenom ALLA 39 skrifterna i TANACH (GT) och bevisa utifrån Skrifterna att han var tvungen att lida, dö och uppstå, se Lukas 24:25-27, 44-48.

I SAMBAND MED DETTA visar Han sin uppståndna kropp. Den subjektiva upplevelsen kan inte kopplas bort från Skrifternas vittnesbörd, inte ens om man får möta den förhärligade Messias på förklaringsberget.

"Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss" (2 Pet. 1:19).

Det profetiska ordet är alltså fastare än den subjektiva upplevelsen och den personliga erfarenheten av den uppståndne Messias bekräftar att de profetiska orden i den judiska Bibeln är sanna. Utan Skrifterna finns ingen grund för att kunna veta om det var den rätte Messias som hade kommit, dött och uppstått. I 1 Kor 15 ligger "Gamla Testamentet" till grund för den judiske rabbinen Shauls undervisning om att bli frälst genom Messias' död och uppståndelse. "Enligt Skrifterna" (GT) vet vi att Jeshuas död och uppståndelse är en evig, tillräcklig och allomfattande grund för frälsning för alla judar och alla icke-judar.

Det är mycket oroväckande att läsa att en teolog som arbetar på en av svenska pingströrelsens viktigaste skolor drar slutsatsen att studier i "Gamla Testamentet" bara kan leda till en judendom som inte erkänner Jeshua som Messias.

Femte vanföreställningen: I och med att det Nya testamentet kom blev det tidigare Gammalt. Ett nytt förbund betyder att det första blivit upphävt.

"Faktum är att ett nytt förbund upprättades genom Jesus. Det är likaså ett  faktiskt förhållande, att vi fick det Nya testamentet, vilket gjorde det  tidigare till det Gamla testamentet. Det är även sant, att Jesus såg sig som  fullbordaren och uppfyllaren av Gamla testamentet och dess lag. Frågan är  egentligen huruvida Gud håller liv i två förbund parallellt? Om Han har två  olika egendomsfolk samtidigt? Eller om det nya förbundet ska omfatta både  judar och hedningar på lika villkor."

Både Noa-förbundet och Abraham-förbundet gäller fortfarande. Flera förbund kan alltså gälla samtidigt. Därför kan också Sinaiförbundet gälla tillsammans med förbundet i Jeshuas blod.

Det är mycket märkligt hur en teolog som NES kan hävda att Gud kan bryta sina förbund. Skulle Han lova något och sedan bryta det? När det i "GT" talas om ett "nytt" förbund, (Jer. 31:31ss) är det inte fråga om ett ersättningsförbund. Som teolog NES säkert vet, betyder ordet "nytt", i de absolut allra flesta fall, "förnyat" och inte "nytt som ersätter det gamla". Det är alltså inte fråga om ett annat förbund, utan ett förnyat

förbund. Enligt Jeremia blir att lagen inskriven i hjärtat i det nya förbundet. Vilken lag är det fråga om? En annan än den som gavs på Sinai? När det talas om ett nytt förbund med ISRAEL, är det då ett annat Israel det är fråga om?

Det är olyckligt att man här infört ordet "testamente". När man i juridiskt hänseende talar om ett nytt testamente blir automatiskt det gamla ogiltigt. Men så är inte fallet när det gäller Guds eviga Ord. Tanken att Tanach (GT) skulle vara ett ”gammalt” testamente som ersatts av ett nytt är grunden till den katolska ersättningsteologin.

Israel är Bruden. Det är samma brud som får gå in i ett förnyat förhållande med sin Brudgum Messias eftersom hon varit otrogen äktenskapskontraktet som gavs på Sinai. Men Fadern har inte sökt en ny brud till sin Son. Det är samma brud, samma kontrakt (Toran) och samme Brudgum. Skillnaden är att det nya förbundet är bättre och starkare för det har en starkare grund och en starkare verkan i Bruden. I stället för att vara otrogen äktenskapskontraktet kan hon nu lättare i kärlek uppfylla det, eftersom hennes hjärta har förvandlats genom kraften i det nya förbundets blod.

Sjätte vanföreställningen: Den "nya födelsen" är ett kristet begrepp, inte  ett judiskt.

NES skrev: "I Jesu samtal med fariseen och rådsherren Nikodemos blir  skillnaden mellan kristet och judiskt i frälsningsfrågan uppenbar"

Här ser vi en typisk katolsk efterkonstruerad hypotetisk motsättning mellan "judiskt" och "kristet". För det första var Jeshua inte kristen. Han var jude, levde inom ramen för den bibliska judendomen och var dessutom en erkänd judisk rabbin av Stora rådet, (se Johannes 3:1-2!). Samtalet i Johannes 3 var alltså inte mellan en representant för judendomen och grundaren för "kristendomen". Det var ett samtal mellan två rabbiner INOM den pluralistiska judendom som då fanns. Och en av dessa två var den utlovade Israels Messias

Det är kanske på sin plats att här påpeka att det fanns sex sätt att födas på nytt enligt den judiska teologin. Men Jeshua tar här upp ett sjunde sätt att födas på nytt som Nikodemus inte kände till. Lägg märke till att Jeshua FÖREBRÅR Nikodemus för att han inte känner till det sjunde sättet att födas på nytt, eftersom han var en lärare i Israel och därför borde känna till detta sätt att födas på nytt, (se Johannes 3:9). Hur kommer det sig? Därför att det fanns med i den bibliska judendomens lära. Den nya födelsen genom

Anden är alltså inte ett kristet begrepp utan ett judiskt, som tillhör den bibliska judendomen som Jeshua predikade, baserad på ”GT:s” skrifter.

Sjunde vanföreställningen: Judendomen står emot Kristus och hans sändebud.

 NES talar om det "första kristna martyrskapet, stenandet av Stefanos."  Här har vi åter ett exempel på klassisk katolsk teologi där man anser att Stefanos var en kristen martyr. Sanningen var den att han inte var kristen utan en messiastroende jude. Han levde som jude, dog som jude och kommer att uppväckas som jude. Det var inte judendomen i stort som förföljde Messias och Hans efterföljare. Det var vissa ledare inom vissa grenar av judendomen som förföljde Messias' efterföljare.

Åttonde vanföreställningen: "Urkyrkan" var inte judisk utan något  väsensskilt från den judiska tron.

"Apostlagärningarna, den första kyrkohistoria som skrevs, visar hur  spänningskapande den urkristna församlingens Kristus-förkunnelse var i  förhållandet till judendomen. Apostla-gärningarna skildrar många  konflikter."

Apostlagärningarna beskriver inte en konflikt mellan två religioner. Det var en konflikt mellan olika grupper inom samma religion. Det var en konfrontation mellan dem som höll fast vid Torán som den tolkats av Messias och dem som förvrängde dess budskap.

Dessutom var inte "urkyrkan" en nyskapelse. Det var bara en fortsättning och en underbar förnyelse, och ett andligt uppsving, av Israels församling som bildades vid Sinai. Nu hade man fått del av det förnyade förbundets krafter genom Anden och fått Toran inplanterad i sina hjärtan, samma gamla Tora som gavs vid Sinai, (se Hesekiel 36:26-27). Enligt profeterna gäller det nya förbundet enbart Israel, (Jeremia 31:31-33), vilket även inkluderar de inympade f.d. hedningarna, (Rom. 11:17, 24).

NES skrev: "Vi behöver lära oss mer om vad nytestamentlig kristendom är."

Det finns ingen nytestamentlig kristendom, bara nytestamentlig judendom. Kristendom är en religion som skapats betydligt senare än Nya Förbundets Skrifter (NT), och som medvetet tog avstånd från all form av judendomen och då samtidigt förlorade en rätt förståelse av den judiske Messias' död och uppståndelse. Detta ledde in i ett katolskt medeltida mörker.

Nionde vanföreställningen: Budskapet om Messias död och uppståndelse är ett kristet budskap inte ett judiskt.

NES skrev: ”Betydelsen och budskapet blir kristet, därför att texterna tolkas utifrån Kristus-skeendet. Utan detta specifika perspektiv är Gamla testamentet en judisk skriftsamling, som rätt tolkad leder till judendom.”

I "evangelierna" ser vi hur Jeshua förebrår de judar som inte drog den rätta slutsatsen genom att läsa de ”gammaltestamenliga” texterna, eftersom dessa skrifter talar om Honom, (Joh. 5:39, 46-47; Luk. 24:25-27, 44-45). Det Förnyade Förbundets Skrifter (NT) lär, att en rätt förståelse av Moseböckerna, leder fram till Messias (Rom. 10:4 där gr. ordet "telos" betyder "mål" inte "slut"; Gal. 3:24). Att göra en motsättning mellan GT och NT som teolog Stävare gör är mycket olyckligt och leder i sin förlängning till att gudsbilden förändras. Ja, det kan leda så långt att man hävdar att den oföränderlige Guden kan ändra sig.

Hans eviga Ord sätts då i tvivel och tron baseras på personlig subjektiviteti stället för på gudomlig objektivitet.

Att rätt tolka den judiska skriftsamling som kallas ”Gamla Testamentet” leder alltså inte till en Jeshua-förnekande vilsekommen judendom, utan en biblisk Jeshua-förankrad judendom, som skapats av den Ende Sanne Guden, Israels Evige och Oföränderlige, YHWH. ¤