Den athanasianska trosbekännelsen
   

1] Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron.

2] Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.

3] Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom,

4] i det att vi varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet.

5] En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes.

6] Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.

7] Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande.

8] Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande.

9] Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den helige Ande.

10] Evig är Fadern, evig är Sonen och evig den helige Ande,

11] och likväl inte tre eviga, utan en enda evig,

12] såsom inte heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.

13] Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig,

14] och likväl inte tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.

15] Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud,

16] och likväl inte tre Gudar, utan en enda Gud.

17] Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre,

18] och likväl inte tre Herrar, utan en enda Herre.

19] Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre, så förhindras vi av den allmänneliga kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar.

20] Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född.

21] Sonen är av Fadern allena – inte gjord eller skapad – utan född.

22] Den Helige Ande är av Fadern och Sonen – inte gjord eller skapad eller född – utan utgående.

23] Därför är det en enda Fader, inte tre Fäder, en enda Son, inte tre Söner och en enda Helig Ande, inte tre Heliga Andar.

24] Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste,

25] utan alla tre personerna är sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna bör dyrkas i en enda gudom och den enda gudomen i de tre personerna.

26] Den, som vill bli salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.

27] Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött.

28] Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och människa.

29] Gud är han såsom född av Faderns väsende före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.

30] Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp.

31] Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen.

32] Och fastän han är Gud och människa, är han likväl inte två, utan en enda Kristus.

33] Men en enda är han, inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud.

34] En enda är han, inte så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.

35] Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa, så utgör Gud och människa en enda Kristus,

36] vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda,

37] uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån komma igen till att döma levande och döda.

38] Vid hans tillkommelse har alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skall avlägga räkenskap för sina gärningar:

39] Och de som gjort gott skall ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga elden.

40] Detta är den allmänneliga kristna tron; den som inte troget och fast tror den, kan inte bli salig.