I treenige Gudens namn

 

Väckelserörelserna har bekänt Jesus som Gud eftersom det stämt så väl med skriften

 

Treenighetsläran har på sistone angripits från oväntat håll som ett avfall från församlingens ursprungliga tro och som en grund för utebliven väckelse. Men Nya testamentet talar klart om enheten i gudomen mellan Fadern, Sonen och den helige Ande.

I Johannesevangeliet hyllas Jesus som Ordet som blev människa, han som själv från begynnelsen var Gud: hans ord är Faderns ord, och hans gärningar är Faderns gärningar (1:1, 18;14:9-11). Paulus talar i Filipperbrevet (2:6) om den jämlikhet med Gud som Jesus Kristus hade innan han blev människa och beskriver honom i Kolosserbrevet (1:15-17) som den förstfödde i hela skapelsen genom vilken allting är till och i vilken allt hålls samman. ”... i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning” (2:9).
Det är orimligt att påstå att denna lära historiskt sett skulle ha stått i vägen för väckelse. Tänk på de miljoner som i missionshistoriens väckelser har döpts i den treenige Gudens namn.

I pingströrelsen, vars 100-åriga historia och fortsatta världsvida expansion vi nu firar, har man aldrig tvekat att bekänna Jesus som Gud just därför att han i unik mening är Gudasonen - han kallas ju i Johannesevangeliet för ”den enfödde Sonen”. Andra är kallade att bli Guds söner - han är Guds Son av evighet.
Att bekänna honom som sin Herre betyder också att tillsammans med Tomas bekänna honom som sin Gud (Joh 20:28). Måste inte detta betyda att han, som nicenska trosbekännelsen säger, är ”av samma väsen som Fadern”?

På 1910-talet i USA uppkom rentav en rörelse bland pingstvännerna i USA som så starkt identifierade Gud med Jesus, att Faderns och Andens roll kom i andra hand. Den föddes i en konferens där det förekom en inspirerad förkunnelse om kraften i Jesu namn. Man instämde inte längre i de klassiska formuleringarna om de tre gudomspersonerna och döpte enbart i Jesu namn.

Dessa ”Jesus Only People” eller ”Oneness Pentecostals” har senare bildat egna samfund med internationella förgreningar - ett av de mest kända är ”United Pentecostal Church”. Därmed blev det viktigt för andra pingstvänner att uttalat bekänna sig till treenigheten, bland andra de som bildade Assemblies of God. De som står bakom de vart tredje år återkommande världspingstkonferenserna har samma trosgrund. De treenighetstroende utgör den stora majoriteten av världens pingstvänner.

De som i strid mot villfarelsen formulerade de gamla trosbekännelserna gjorde kristenheten en stor tjänst.

Väckelserörelserna har opponerat sig mot mycket i den kyrkliga traditionen. Men den centrala bekännelsen till den treenige Guden har de i allmänhet tagit för självklar, eftersom den så tydligt stämmer med det som de kan läsa i Skriften. Att bekänna Jesus som Herre, betyder ingenting mindre än att bekänna honom som Gud.

Olof Djurfeldt
Kolumnist och tidigare chefredaktör för Dagen
 
 


 
Publiceringsdatum: 2007-06-29
Avdelning: Opinion, 1:a Ledare
Källa: Dagen